ALGEMENE VOORWAARDEN KICKSFIT D.D. 16 NOVEMBER 2020

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die met de KICKSFIT een Overeenkomst aangaat met betrekking tot Kicksfit.
 • E-mail: een e-mail die wordt verzonden aan info@kicksfit.nl.
 • Kalendermaand: de periode tussen de 1e dag van een kalendermaand tot de 1e dag van de volgende kalendermaand (bijvoorbeeld 1 juli tot 1 augustus).
 • Kicksfit: het geheel aan verschillende soorten trainingen die door de KICKSFIT aan voetballiefhebbers worden aangeboden onder de naam Kicksfit.
 • KICKSFIT: KICKSFIT gevestigd aan de Laan van Spartaan te Amsterdam.
 • Maand: de periode tussen de dag van een maand en de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand (bijvoorbeeld 15 januari tot 15 februari).
 • Overeenkomst: de overeenkomst die tussen de KICKSFIT en Deelnemer wordt gesloten in de vorm van een abonnement teneinde te kunnen deelnemen aan Kicksfit.
 • Website: de website van de KICKSFIT ten behoeve van Kicksfit (thans: https://www.kicksfit.nl).

Artikel 2. Algemeen

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle in het kader van Kicksfit door de KICKSFIT aan Deelnemers gedane aanbiedingen en met Deelnemers gesloten Overeenkomsten.
 2. KICKSFIT stemt uitdrukkelijk niet in met de toepasselijkheid van enige algemene (en/of specifieke) voorwaarden en/of bedingen van Deelnemer.
 3. Niet-toepasselijkheid en/of afwijkingen van dan wel aanvullingen in welke vorm dan ook op de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien de KICKSFIT daarmee uitdrukkelijk schriftelijk vooraf heeft ingestemd.
 4. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in de Algemene Voorwaarden en bepalingen in de Overeenkomst prevaleren de laatste.
 5. Indien een bepaling in de Algemene Voorwaarden en/of in de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst niet aan. Ter vervanging van de nietige bepaling zal door KICKSFIT een nieuwe bepaling worden vastgesteld, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de strekking van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 6. KICKSFIT is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval wordt Deelnemer door KICKSFIT tijdig in kennis gesteld van de wijziging. Tussen deze kennisgeving van de KICKSFIT en de inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden zal ten minste 1 maand zitten. Indien de wijziging tot gevolg heeft dat aan Deelnemer een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, zal Deelnemer overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:237 onder c BW door KICKSFIT in gelegenheid worden gesteld om de overeenkomst via E-mail te ontbinden per de datum dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking zullen treden.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. KICKSFIT biedt verschillende abonnementsvormen aan voor Kicksfit waarvan de details zijn terug te vinden op de Website.
 2. Uitsluitend personen van 16 jaar of ouder kunnen een Overeenkomst sluiten.
 3. Personen in de leeftijd van 16 en 17 jaar dienen voor het sluiten van een Overeenkomst toestemming te hebben van een van hun ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers en dit op verzoek van de KICKSFIT kunnen aantonen.
 4. Een Overeenkomst is persoonsgebonden en de rechten en plichten kunnen niet door Deelnemer worden overgedragen aan derden.
 5. KICKSFIT biedt de mogelijkheid aan om deel te nemen aan een proeftraining van Kicksfit voordat er een Overeenkomst wordt gesloten. Aan een proeftraining zijn geen kosten verbonden. Het aantal proeftrainingen is beperkt tot 1 per jaar per persoon.

Artikel 4. Bedenktijd

 1. Deelnemer is gerechtigd om een Overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze is gesloten, te beëindigen via E-mail zonder hiervoor abonnementsgelden verschuldigd te zijn.
 2. Indien Deelnemer gedurende deze 14 kalenderdagen echter al gebruik heeft gemaakt van Kicksfit, is Deelnemer hiervoor een separate (deelname)vergoeding verschuldigd aan KICKSFIT.
 3. De (deelname)vergoeding zoals omschreven in lid 2 van dit artikel wordt door KICKSFIT in mindering gebracht op reeds door Deelnemer betaalde abonnementsgelden waarna het restant aan Deelnemer zal worden gerestitueerd. Indien Deelnemer nog geen abonnementsgelden heeft voldaan, of deze abonnementsgelden niet toereikend zijn, zal de KICKSFIT de (deelname)vergoeding separaat factureren.

Artikel 5. Duur en beëindiging

 1. Een Deelnemer die een Overeenkomst heeft gesloten voor de duur van 1 jaar of korter en deze wil opzeggen, zal dit via E-mail moeten doen tegen het einde van de abonnementsperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand (opzeggen op bijvoorbeeld 15 januari heeft effect per 15 februari). Indien een Deelnemer niet tijdig opzegt, dan loopt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door.
 2. Een Overeenkomst voor de duur van 1 jaar of korter kan tussentijds worden opgezegd als er sprake is van gewijzigde woonomstandigheden van Deelnemer en de reisafstand vanaf het nieuwe woonadres van Deelnemer naar de dichtstbijzijnde locatie waar Kicksfit wordt aangeboden meer dan 15 kilometer bedraagt. Het verzoek om de Overeenkomst tussentijds en als gevolg van gewijzigde woonomstandigheden op te zeggen, zal via E-mail moeten worden gedaan met een opzegtermijn van 1 maand (opzeggen op bijvoorbeeld 15 januari heeft effect per 15 februari) onder gelijktijdige overlegging van bewijsmiddelen waaruit naar oordeel van KICKSFIT genoegzaam blijkt dat er sprake is van gewijzigde woonomstandigheden. Voor de berekening van de reisafstand geldt de kortste route zoals aangegeven door een routeplanner gerekend vanaf het nieuwe woonadres van Deelnemer naar de dichtstbijzijnde locatie waar Kicksfit wordt aangeboden.
 3. Een Deelnemer kan een Overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde via E-mail opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand (opzeggen op bijvoorbeeld 15 januari heeft effect per 15 februari).
 4. Indien er een Overeenkomst is gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft Deelnemer na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst via E-mail op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand (opzeggen op bijvoorbeeld 15 januari heeft effect per 15 februari).
 5. Ingeval van een opzegging van de Overeenkomst door Deelnemer op grond van dit artikel, is de KICKSFIT gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode opnieuw te berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare abonnementsgelden.
 6. KICKSFIT mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien:
 7. Deelnemer een of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt;
 8. Deelnemer zich anderszins onrechtmatig heeft gedragen jegens KICKSFIT of een door de KICKSFIT in het kader van Kicksfit aangewezen derde.
 9. Ingeval van een opzegging van de Overeenkomst door KICKSFIT op grond van lid 6 van dit artikel zullen eventueel door Deelnemer betaalde abonnementsgelden niet worden gerestitueerd door KICKSFIT. Daarnaast behoudt KICKSFIT zich het recht voor om Deelnemer aansprakelijk te stellen voor door KICKSFIT, of de door KICKSFIT in het kader van Kicksfit aangewezen derde, geleden schade.

Artikel 6. Opschorten ("bevriezen")

 1. Een Deelnemer die als gevolg van een blessure, ziekte, zwangerschap of letsel langer dan 1 Kalendermaand in het geheel niet aan Kicksfit kan deelnemen, kan verzoeken om de Overeenkomst gedurende een periode van 1 tot maximaal 9 aaneengesloten Kalendermaanden op te schorten (“te bevriezen”).
 2. Het verzoek om de Overeenkomst op te schorten moet via E-mail worden gedaan onder gelijktijdige overlegging van bewijsmiddelen waaruit naar oordeel van de KICKSFIT genoegzaam blijkt dat Deelnemer gedurende een periode langer dan 1 Kalendermaand niet aan Kicksfit kan deelnemen.
 3. In de E-mail zal de gewenste ingangsdatum van de opschorting en het aantal Kalendermaanden van de opschorting moeten worden opgegeven.
 4. Indien de KICKSFIT instemt met opschorting van de Overeenkomst, dan geldt dat de opschorting start op de eerste dag van de Kalendermaand volgend op de datum waarop de E-mail voor opschorting van de Overeenkomst door de KICKSFIT is ontvangen en de ontvangst hiervan door de KICKSFIT aan Deelnemer is bevestigd.
 5. Tijdens de periode van opschorting kan er geen gebruik worden gemaakt van de rechten verbonden aan de Overeenkomst maar worden de abonnementsgelden wel geïncasseerd. Daarnaast is KICKSFIT gerechtigd om € 7,50 administratiekosten bij Deelnemer in rekening te brengen voor de opschorting.
 6. Na de periode van opschorting, zal de Overeenkomst worden verlengd met de periode van opschorting zonder dat er abonnementsgelden zijn verschuldigd.

Artikel 7. Betaling en prijswijziging

 1. De abonnementsgelden staan vermeld op de Website en moeten door middel van automatische incasso worden voldaan. De abonnementsgelden worden na het sluiten van een Overeenkomst en vervolgens maandelijks aan het begin van de nieuwe Kalendermaand geïncasseerd.
 2. Indien de verschuldigde abonnementsgelden niet tijdig kunnen worden geïncasseerd, wordt Deelnemer in gebreke gesteld en een termijn gegeven van 14 dagen om alsnog de abonnementsgelden te voldoen.
 3. Indien Deelnemer de maandelijkse abonnementsgelden niet binnen 30 kalenderdagen na de betalingstermijn heeft voldaan, wordt Deelnemer de (verdere) deelname aan Kicksfit ontzegd. Deelnemer mag alsdan pas weer deelnemen aan Kicksfit zodra de openstaande abonnementsgelden alsnog zijn voldaan.
 4. Uitsluitend ingeval Deelnemer gedurende een Kalendermaand een Overeenkomst sluit, zullen de maandelijkse kosten voor deze eerste periode (bijvoorbeeld 13 juli – 1 augustus) naar rato worden berekend. De volgende Kalendermaand loopt vervolgens van 1 augustus tot 1 september. Indien Deelnemer de Overeenkomst opzegt, kan Deelnemer aan Kicksfit blijven deelnemen tot en met de laatste dag van de Overeenkomst, waarna er geen abonnementsgelden meer worden afgeschreven en de Overeenkomst is beëindigd.
 5. Indien een betaling van Deelnemer wordt gestorneerd of anderszins niet kan worden geïncasseerd, is KICKSFIT gerechtigd om € 7,50 administratiekosten bij Deelnemer in rekening te brengen.
 6. KICKSFIT maakt eventuele prijsverhogingen van de abonnementsgelden 4 weken voorafgaand aan Deelnemer en/of via de Website bekend.
 7. In het geval van een prijsverhoging, is Deelnemer gerechtigd om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van de prijsverhoging door de KICKSFIT te ontbinden. Eventueel vooruitbetaalde abonnementsgelden die zien op de periode na de ontbinding, worden alsdan door de KICKSFIT aan Deelnemer gerestitueerd. Het door Deelnemer verschuldigde abonnementsgeld wordt hierbij opnieuw berekend naar de feitelijke abonnementsperiode en de daarbij behorende aantoonbare abonnementsbijdrage.
 8. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 7 van dit artikel is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het consumentenprijsindexcijfer, CPI-alle huishoudens, zoals jaarlijks gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging.

Artikel 8. Verplichtingen KicksFit

 1. KICKSFIT draagt ervoor zorg dat de faciliteiten en materialen die worden gebruikt van goede kwaliteit zijn, onderhouden worden en geschikt zijn voor Kicksfit.
 2. KICKSFIT zet uitsluitend trainers in die beschikken over voldoende kennis om Kicksfit op juiste wijze aan te bieden.
 3. KICKSFIT draagt ervoor zorg dat er een verbandtrommel aanwezig is.

Artikel 9. Verplichtingen deelnemer

 1. Deelnemer dient zich te houden aan de door KICKSFIT, of de door KICKSFIT in het kader van Kicksfit aangewezen derde, gegeven aanwijzingen, instructies en het van toepassing verklaarde bij of krachtens de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst.
 2. Deelnemer is voorts verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van KICKSFIT en van door KICKSFIT in het kader van Kicksfit aangewezen derden zoals (maar niet beperkt tot) trainers in het kader van Kicksfit.
 3. Een Deelnemer die hinder en/of overlast veroorzaakt of kan veroorzaken, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst met die Deelnemer of met andere Deelnemers in het kader van Kicksfit in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door KICKSFIT van – verdere deelname aan – Kicksfit worden uitgesloten.
 4. Een Deelnemer die zich via de Website aanmeldt om deel te nemen aan een training maar uiteindelijk niet in staat is om hieraan deel te nemen, dient zijn/haar aanmelding uiterlijk twee (2) uur vóór aanvang van de betreffende training via de Website te annuleren. Indien een Deelnemer nalaat zijn/haar aanmelding tijdig te annuleren en/of niet komt opdagen voor een training, ontvangt de Deelnemer van KICKSFIT automatisch een waarschuwing. Indien een Deelnemer in een periode van drie (3) maanden drie (3) maal nalaat tijdig zijn/haar aanmelding te annuleren en/of niet komt opdagen voor een training, is de KICKSFIT gerechtigd om een no-show boete van € 10,- bij Deelnemer in rekening te brengen.
 5. Indien een Deelnemer een no-show boete verschuldigd is aan KICKSFIT, kan de Deelnemer vanaf dat moment zich niet meer aanmelden voor een training tot het moment dat de Deelnemer de verschuldigde no-show boete volledig heeft voldaan.

Artikel 10. aansprakelijkheid KicksFit

 1. Deelname aan Kicksfit geschiedt op eigen risico.
 2. KICKSFIT sluit – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van de KICKSFIT – iedere aansprakelijkheid van KICKSFIT uit voor:
 3. schade aan zaken, bagage en/of ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan KICKSFIT, als gevolg van diefstal, verlies en/of beschadiging;
 4. schade als gevolg van een tekortkoming door Deelnemer in de naleving van de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst;
 5. letsel, blessures, lichamelijke klachten of ongemakken in de meeste brede zin van het woord, die zijn ontstaan tijdens of als gevolg van Kicksfit;
 6. KICKSFIT is – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van KICKSFIT – niet gehouden tot vergoeding van enige schade en/of kosten noch restitutie van de kosten van deelname door Deelnemer aan Kicksfit.
 7. De teksten, foto’s en mogelijke video’s op de Website beschrijven zo goed en nauwkeurig mogelijk wat Kicksfit inhoudt. Ondanks deze zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van Kicksfit, bindt deze weergave de KICKSFIT niet. Mogelijke afwijkingen – om wat voor redenen dan ook – zijn altijd mogelijk.

Artikel 11. Aansprakelijkheid deelnemer

 1. Deelnemer is aansprakelijk voor alle schade die voor KICKSFIT en/of een door KICKSFIT in het kader van Kicksfit aangewezen derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Deelnemer waaronder mede wordt begrepen het niet naleven van de verplichtingen van Deelnemer zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst.
 2. Deelnemer zal KICKSFIT volledig vrijwaren tegen aanspraken van een derde tot vergoeding van schade welke voortvloeit uit en/of verband houdt met het gebruik tijdens Kicksfit van faciliteiten en/of diensten door Deelnemer ingevolge de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst.

Artikel 12. Klachten

 1. Deelnemer dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, via E-mail bij KICKSFIT kenbaar te maken tenzij dat redelijkerwijs niet van Deelnemer kan worden verwacht.
 2. KICKSFIT beantwoordt een klacht van Deelnemer zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken gerekend vanaf het moment van ontvangst van de klacht door de KICKSFIT.

Artikel 13. Geluidsopname(n), foto(‘s) en/of video(‘s)

 1. Deelnemer stemt ermee in dat tijdens of rondom Kicksfit een of meer geluidsopname(n), foto(’s) en/of video(’s) kunnen worden gemaakt met daarop de herkenbare afbeelding van Deelnemer en dat deze geluidsopname(n), foto(’s) en/of video(’s) door de KICKSFIT mogen worden gebruikt voor alle doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot redactionele, commerciële en/of promotionele doeleinden.
 2. Deelnemer draagt onvoorwaardelijk alle rechten, die hij/zij op de in lid 1 van dit artikel genoemde geluidsopname(n), foto(’s) en/of video(’s) zou(den) kunnen doen gelden, over aan KICKSFIT.
 3. Deelnemer doet afstand van zijn/haar bevoegdheid om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn/haar portret voor welk doeleinde dan ook.
 4. Indien Deelnemer niet instemt met het maken en het gebruiken van de geluidsopname(n), foto(’s) en/of video(’s) als bedoeld in lid 1 van dit artikel, dan dient Deelnemer KICKSFIT hiervan voorafgaand aan de deelname aan Kicksfit via E-mail op de hoogte te stellen.

Artikel 14. Privacy

In de privacyverklaring op de website van de KICKSFIT (https://kicksfit.nl/privacy-policy/) staat hoe de KICKSFIT omgaat met persoonsgegevens.

Artikel 15. Slotbepaling

 1. Op de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.